• Deklaracja dostępności

   • Deklaracja dostępności strony internetowej

    Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego

    w Konstancinie-Jeziornie

    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie - Jeziornie.

    Data publikacji strony internetowej: 2002-09-01

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01

    Strona internetowa https://zs2-konstancin.edupage.org/  jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    - niektóre linki w treści zawierają fragment adresu URL,

    - administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

    W nagłówkach stron umieszczony został metatag zawierający link do Deklaracji Dostępności.

     

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-08

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:
    - Test - European Internet Inclusion Initiative (
    http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny https://zs2-konstancin.edupage.org/– 95,03 %.
    Test - Utilitia (
    https://validator.utilitia.pl/analyses/new), wynik dla witryny https://zs2-konstancin.edupage.org/– 6,1/10.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Banach. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 7564191. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    Dostępność architektoniczna

    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin - Jeziorna

    Wstęp na teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie możliwy jest przez dwa punkty (brama wjazdowa i furtka). Oba punkty umożliwiają wjazd na teren szkoły na wózkach inwalidzkich.

    Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 - zapewniono dostęp dla niepełnosprawnych, do wszystkich pomieszczeń – komunikacja pionowa windą dostępną z poziomu wejścia do budynku GOSiR. Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

    Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2  nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

    Informujemy, że na teren szkoły można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.