• Koszt obiadu za miesiąc wrzesień 2021

    • 31.08.2021 19:10
    • U W A G A
     Koszt obiadu za miesiąc wrzesień 2021
     19x7 zł = 133 zł
     Dla dzieci w oddziałach „0”za całodzienne wyżywienie tj: śniadanie, obiad,
     podwieczorek, stawka wynosi 10,00 zł tj:
     21*10 zł = 210zł
     Wpłaty za miesiąc wrzesień br. przyjmowane są do 10-tego września,
     w związku z tym prosimy o terminowe wpłaty.
     Opłat należy dokonać na konto bankowe nr:
     Szkoła Podstawowa nr 2
     Ul. Żeromskiego 15
     05-510 Konstancin- Jeziorna
     Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin- Jeziorna
     Nr konta: 33800200040214172920020104
    • więcej
    • Pomoc materialna dla uczniów 2021/22

    • 27.08.2021 17:14
    • Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022? Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego?

     Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w nieprzekraczalnym terminie tj. od 1 do 15 września 2021 roku  

     Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego?

     O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie  mieszkający na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

     Komu przysługuje stypendium szkolne?                        

     • Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

     Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy  w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

     Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) czyli  528,00 zł netto, a w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego - 308 zł za 1 ha przeliczeniowy. Warto pamiętać, że za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca  poprzedzającego złożenie wniosku.

     Na zeszyty, podręczniki

     Stypendium stanowi refundację poniesionych kosztów zakupu min.: zeszytów, podręczników, pomocy naukowych, odzieży sportowej, a także opłacenia kursów edukacyjnych, np. językowych. Wypłacane jest po przedstawieniu oryginalnych faktur, bądź rachunków wystawionych imiennie na rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletnie ucznia.

     Nabór wniosków

     Przyjmowanie wniosków rusza  1 września. Dokumenty należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta  i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77). Mamy na to dwa tygodnie. 

     Więcej informacji udziela Jolanta Kanabus z Wydziału Oświaty Kultury i Zdrowia konstancińskiego magistratu ( tel.  22 484 24 32).

      

     Więcej informacji

     Druk wniosku dostępny jest w Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce przewodnik interesanta   oraz w sekretariatach szkół podstawowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

      

     WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O  CHARAKTERZE  SOCJALNYM.  POBIERZ: wniosek__stypendium_szkolne.pdf

    • więcej
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie 05-510 Konstancin - Jeziorna
    • sp2@zs2-konstancin.edu.pl
    • +48 22 756 41 91
    • ul. Żeromskiego 15
    • Numery wewnętrzne:
    • 111 Sekretariat
    • 112 Intendent (odwoływanie obiadów - najpóźniej do 8.30)
    • 114 Główna księgowa
    • 117 Psycholog
    • 118 Pielęgniarka
    • 121 Pedagog
    • 122 Referent / Kierownik gospodarczy
    • 123 Fax
    • 124 Pokój nauczycielski
    • 125 Świetlica
    • 203 Biblioteka
    • Numery kont szkolnych: Konto główne: 98 8002 0004 0214 1729 2002 0001 Konto do wpłat za obiady: 33 8002 0004 0214 1729 2002 0104 Konto ZFŚS: 71 8002 0004 0214 1729 2002 0002
   • Logowanie