• Rejestry i ewidencje szkoły

    • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Żeromskiego

     w Konstancinie – Jeziornie

     prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

     1. Księga ewidencji dzieci

     2. Księga uczniów

     3. Księga arkuszy ocen

     4. Rejestr zwolnień uczniów z wychowania fizycznego, religii i wdżwr

     5. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i ich duplikatów

     6. Księga absolwentów

     7. Rejestr wydanych kart rowerowych

     8. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

     9. Ewidencja wydanych duplikatów świadectw szkolnych

     10. Rejestr opinii i orzeczeń

     11. Rejestr w

     12. Ewidencja druków ścisłego zarachowania

     13. Rejestr pieczęci

     14. Rejestr korespondencji wychodzącej

     15. Rejestr zielonych szkół. wycieczek i wyjść poza teren szkoły

     16. Rejestr umów zawieranych przez szkołę

     17. Rejestr delegacji

     18. Rejestr porozumień zawieranych przez szkołę

     19. Rejestr protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej

     20. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

     21. Rejestr awansu zawodowego nauczycieli

     22. Księga zastępstw

     23. Ewidencja rozliczenia godzin nadliczbowych nauczycieli

     24. Rejestr upoważnień

     25. Ewidencja osób odbierających dzieci ze świetlicy szkolnej

     26. Rejestr wydawanych kluczy

     27. Księga wejść i wyjść ze szkoły

     28. Rejestr zaświadczeń

     29. Rejestr zarządzeń dyrektora

     30. Szkolny zestaw planów nauczania

     31. Szkolny zestaw programów nauczania

     32. Szkolny zestaw podręczników

     33. Ewidencja konkursów kuratoryjnych

     34. Ewidencja wyjść pracowników w godzinach służbowych

     35. Rejestr pracowników

     36. Ewidencja akt osobowych

     37. Ewidencja czasu pracy

     38. Księga inwentarzowa

     39. Rejestr skarg i wniosków

     40. Rejestr regulaminów, procedur i instrukcji obowiązujących w szkole

     41. Księga obiektu

     42. Przeglądy

     43. Rejestr kontrahentów

     44. Ewidencja osób korzystających z posiłków

     45. Składnica akt dokumentacji szkoły

      

     1. Zasoby składnicy akt Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego stanowią:

     1. Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne

     2. Księgi arkuszy ocen

     3. Księgi dzieci

     4. Księgi uczniów

     5. Ewidencje wydanych świadectw ukończenia szkoły

     6. Kroniki szkolne

     7. Księgi protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej

     8. Uchwały Rady Pedagogicznej

     9. Zarządzenia dyrektora

     10. Akta osobowe pracowników

     11. Plany finansowe

     12. Dokumentacja finansowo-księgowa

     13. Dokumentacja dotycząca rekrutacji

     14. Dokumentacja dotycząca organizacji szkoły

      

     Wgląd do dokumentów lub wydanie duplikatu dokumentu możliwe jest po rozpoznaniu na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony do dyrektora Szkoły w sekretariacie w godzinach pracy.

     Rejestry i ewidencje: rejestry_na_strone.pdf

      

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie 05-510 Konstancin - Jeziorna
    • sp2@zs2-konstancin.edu.pl
    • +48 22 756 41 91
    • ul. Żeromskiego 15
    • Numery wewnętrzne:
    • 111 Sekretariat
    • 112 Intendent (odwoływanie obiadów - najpóźniej do 8.30)
    • 114 Główna księgowa
    • 117 Psycholog
    • 118 Pielęgniarka
    • 121 Pedagog
    • 122 Referent / Kierownik gospodarczy
    • 123 Fax
    • 124 Pokój nauczycielski
    • 125 Świetlica
    • 203 Biblioteka
    • Numery kont szkolnych: Konto główne: 98 8002 0004 0214 1729 2002 0001 Konto do wpłat za obiady: 33 8002 0004 0214 1729 2002 0104 Konto ZFŚS: 71 8002 0004 0214 1729 2002 0002
   • Logowanie