• Pomoc materialna dla uczniów 2021/22

   • 27.08.2021 17:14
   • Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022? Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego?

    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w nieprzekraczalnym terminie tj. od 1 do 15 września 2021 roku  

    Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego?

    O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie  mieszkający na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

    Komu przysługuje stypendium szkolne?                        

    • Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

    Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy  w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

    Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) czyli  528,00 zł netto, a w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego - 308 zł za 1 ha przeliczeniowy. Warto pamiętać, że za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca  poprzedzającego złożenie wniosku.

    Na zeszyty, podręczniki

    Stypendium stanowi refundację poniesionych kosztów zakupu min.: zeszytów, podręczników, pomocy naukowych, odzieży sportowej, a także opłacenia kursów edukacyjnych, np. językowych. Wypłacane jest po przedstawieniu oryginalnych faktur, bądź rachunków wystawionych imiennie na rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletnie ucznia.

    Nabór wniosków

    Przyjmowanie wniosków rusza  1 września. Dokumenty należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta  i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77). Mamy na to dwa tygodnie. 

    Więcej informacji udziela Jolanta Kanabus z Wydziału Oświaty Kultury i Zdrowia konstancińskiego magistratu ( tel.  22 484 24 32).

     

    Więcej informacji

    Druk wniosku dostępny jest w Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce przewodnik interesanta   oraz w sekretariatach szkół podstawowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

     

    WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O  CHARAKTERZE  SOCJALNYM.  POBIERZ: wniosek__stypendium_szkolne.pdf

   • Wróć do listy artykułów